PROMOCJA WAKACYJNA

Zapłać 600zl i odbierz voucher. Pudełkowy, Wiosenny voucher VIP ZA 89zl GRATIS.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki,  sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Voucherów na skoki spadochronowe oraz loty prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.TANDEMY.pl. Firmę prowadzi Mariusz Taran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Taran – TANDsnow,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem Grzybów 17a, 39 – 308 Wadowice Górne, NIP 8171868703, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@tandemy.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 500 042 268.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.TANDEMY.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINIECJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach strony internetowej TANDEMY.pl lub korzysta z innych Usług dostępnych w stronie internetowej;
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Tandemy.pl – Mariusz Taran TANDsnow nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, licencje, zgodność uprawnień podmiotów wykonujących usługi inne niż skoki spadochronowe. Dokumenty pilotów wykonujących usługi są do weryfikacji przed lotem i mogą zostać sprawdzone przez klienta a pilot danego statku powietrznego jest zobowiązany do przedstawienia stosownych licencji, polis ubezpieczeniowych.

 5. Konsument– Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin– niniejszy dokument;
 8. Voucher na skok lub lot – produkt prezentowany w stronie internetowej, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów (rezerwacja skoku spadochronowego lub lotu);
 9. Umowa sprzedaży– Umowa sprzedaży Vouchera na skok w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Voucherów na skok.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CENNIKA I ZASADY

NABYWANIA VOUCHERÓW

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.TANDEMY.pl  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.TANDEMY.pl oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w na stronie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze strony internetowej www.TANDEMY.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. USŁUGI

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych. Promocje w cenniku strony internetowej nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW NA SKOKI SPADOCHRONOWE ORAZ LOTY

1. Voucher wystawiany jest imiennie na daną osobę i nie może być swobodnie przekazywany między osobami.
2. Voucher nie może być wykorzystany przez inną osobę bez wcześniejszego ustalenia z TANDEMY.PL – Mariusz Taran TANDsnow
3, Aby umówić się na skok należy skontaktować się tydzień przed planowanym datą skoku a nie później niż 4 dni przed weekendem „skocznym”. Na każdy weekend przewidziana jest ograniczona ilość miejsc. Po wykorzystaniu wszystkich miejsc na dany weekend rezerwacja skoku nie będzie możliwa pomimo nie przekroczenia 36 h poprzedzających planowanie.
4. Warunkiem wykorzystania vouchera jest przedstawienie przed skokiem, dowodu tożsamości.
5. Voucher traci ważność, wówczas gdy klient zarezerwował termin i nie stawił się na lotnisku bez uprzedniego poinformowania (36H) organizatora skoków o swojej nieobecności. Voucher NIE traci ważność po upływie terminu, który zawiera się na voucherze tylko VOUCHER może zostać przedłużony na zasadach zawartych w regulaminie strony www.TANDEMY.pl
6.Zgodnie z Art. 38 ust 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta voucher nie może zostać zwrócony nawet przed upłynięciem 14 dni od zakupu. Środki nie zostaną zwrócone. Voucher może zostać wymieniony na inną usługę z cennika www.tandemy.pl lub przebookowany na inną osobę gdzie przebookowanie vouchera odbywa się na zasadach zawartych w regulaminie strony www.TANDEMY.pl
7. DO SKOKU BĘDĄ DOPUSZCZENI TYLKO PASAŻEROWIE O MASIE CIAŁA NIE WIĘKSZEJ NIŻ 105 KG. Waga pasażera jest każdorazowo sprawdzana przed wykonaniem skoku. Jeśli w dniu skoku waga pasażera będzie wynosić 105 kg lub więcej, to skok nie zostanie wykonany, a voucher traci ważność. Środki za zakup vouchera nie zostają zwrócone.
8. Po przedłużeniu terminu ważności vouchera nie będą respektowane promocyjne rabaty przyznane podczas zakupu vouchera. Różnicę pomiędzy ceną promocyjną a podstawową można uregulować przed skokiem na lotnisku
9. KAŻDY VOUCHER AKTYWNY, PO 12 MIESIĄCACH, PODLEGA PRZEDŁUŻENIU ZGODNIE Z ZASADĄ ŻE KAŻDY ROZPOCZĘTY MIESIĄC PO DACIE WAŻNOŚCI VOUCHERA JEST DODATKOWO PŁATNY 50ZŁ ORAZ DOLICZANA JEST RÓŻNICA W CENIE USŁUGI POMIĘDZY CENĄ KIEDY VOUCHER ZOSTAŁ NABYTY A CENĄ AKTUALNĄ NA STRONIE W DZIEŃ PRZEDŁUŻANIA
10. Jeżeli w trakcie 12 MIESIĘCY AKTYWNOŚCI VOUCHERA, cena oferty ulegnie zmianie, przedłużając, należy dopłacić różnicę pomiędzy starą a nową ceną aktualną na stronie.
11. Każdorazowa zmiana wiążąca się z wystawieniem nowego vouchera ( tj. zmiana osoby odbywającej usługę, zmiana usługi) jest obciążona opłatą 250 zł.
12. Skok spadochronu w tandemie tak jak każda inna usługa Lotnicza uzależniona jest od warunków meteorologicznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonanie usługi, a bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Brak odpowiednich warunków  meteorologicznych do wykonania usługi nie jest podstawą do przedłużenia ważności vouchera ani do reklamacji wykonania usługi.

 

VI. USŁUGA MEDIALNA TANDsnow

1. Film i zdjęcia są odrębną usługą wykonywaną przy okazji skoku spadochronowego tandem. Nie wykonanie usługi z powodów niezależnych od organizatora skoku, będzie skutkowało zwrotem kosztów TYLKO za usługę medialną.
2. Film i zdjęcia będą przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w oświadczeniu pasażera tandem. PROSIMY O WYRAŹNE WPISANIE ADRESU E-MAIL w oświadczeniu pasażera.
3. Za montaż i podkład muzyczny filmu ze skoku odpowiada firma TANDEMY.PL – Mariusz Taran TANDsnow. Podkład muzyczny jest z góry ustalony przez firmę i nie podlega zmianie.
4. Firma TANDEMY.PL – Mariusz Taran TANDsnow zobowiązuje się do przesłania zdjęć i filmu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skoku.
5. Materiał medialny dostępny będzie pod udostępnionym linkiem przez okres 7 dni. Ponowne udostępnienie materiału po tym okresie możliwe będzie po dokonaniu dodatkowej opłaty 30 zł.
6. Przesłanie surowych plików ze skoku jest dodatkowo płatne 50 zł.

VII. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Voucherach na skok podane na stronach internetowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Vouchery na skok dostępne na stronie www.TANDEMY.pl są każdorazowo wystawiane na potrzeby klienta i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Voucherów na skok lub lot będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia w cenniku strony internetowej za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Vouchera na skok lub lot spośród tych znajdujących się na stronie internetowej i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Voucher na skok, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od Umowy, bądź jej braku w przypadku zaistnienia ustawowo wskazanych przesłanek.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VIII. DOSTAWA

 1. Dostawa Voucherów na skok nie jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres email wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient otrzymuje voucher w formie elektronicznej na podany przez siebie adres email
 3. Sprzedawca na stronach internetowych  w opisie Vouchera na skok lub lot informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Vouchera na skok lub lot.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Voucherów na skok lub lot objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych

IX. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Voucherów na skok lub lot podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Voucher na skok wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych  informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę:

1. Dane personalne klienta nie są zgodne z danymi zawartymi na voucherze. Voucher wystawiany jest imiennie na daną osobę i nie może być swobodnie przekazywany między osobami.
2. Klient nie okazuje przed skokiem dokumentu potwierdzającego dane personalne. Warunkiem wykorzystania vouchera jest przedstawienie przed skokiem, dowodu tożsamości.
3. Klient nie stawia się w miejscu wykonania usługi i nie poinformował 36 h wcześniej o swojej nie obecności. Voucher traci ważność po upływie terminu, który zawiera się na voucherze
4. DO SKOKU BĘDĄ DOPUSZCZENI TYLKO PASAŻEROWIE O MASIE CIAŁA NIE WIEKSZEJ NIŻ 105 KG. Waga pasażera jest każdorazowo sprawdzana przed wykonaniem skoku. Osoba stawiająca się na lotnisku, ważaca 106kg i więcej nie zostanie dopuszczona do skoku a voucher traci ważność, środki nie zostają zwracane.

Art. 38. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 1;

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1–3 i 5 nie stosuje się do umów zawieranych podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.

 

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE VOUCHERÓW NA SKOK LUB LOT Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Voucher na skok lub lot bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres TANDEMY.PL – Mariusz Taran TANDsnow–  Grzybów 17a, 39-300 Wadowice Górne na adres poczty elektronicznej: kontakt@tandemy.pl, numer telefonu +48 500 042 268.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Voucher na skok lub lot, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Voucher na skok lub lot należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. W terminie 14 dni od daty zakupu, można zrezygnować z zakupu usługi bez podania powodu rezygnacji. PRZYSŁUGUJĘ ZWROT KOSZTÓW POMNIEJSZONY O 400ZŁ BRUTTO. SĄ TO KOSZTY WYKONANIA SPERSONALIZOWANEGO VOUCHERA ORAZ KOSZTY ADMINISTRACYJNE.
 8. Koszt zakupu Vouchera Pudełkowego, ze względu na indywidualna personalizacje produktu, nie podlega zwrotowi

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Mariusz Taran – TANDsnow – Grzybów 17a, 39-300 Wadowice Górne, na adres poczty elektronicznej: kontakt@tandemy.pl, numer telefonu +48 500 042 268.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 6. Firma TANDEMY.PL – Mariusz Taran TANDsnow nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, legalność, terminowość dokumentów podwykonawców, świadczących usługi dla firmy TANDEMY.PL – Mariusz Taran TANDsnow.
 7. KAŻDY Z PODWYKONAWCÓW (motolotnie, szybowce, parolotnie itd) odpowiada prawnie za legalność czynności lotniczych i podlega Kodeksowi Karnemu za wykonywanie czynności lotniczych nie zgodnie ze swoimi uprawnieniami.